Greg Abbott Opinions

Greg Abbott Opinions, 2002-2012

PDF format | All opinions

2002
GA-1 to GA-06

2003
GA-7 to GA-132

2004
GA-133 to GA-288

2005
GA-289 to GA-390

2006
GA-391 to GA-497

2007
GA-498 to GA-0588

2008
GA-589 to GA-687

2009
GA-688 to GA-753

2010
GA-754 to GA-829

2011
GA-830 to GA-903

2012
GA-904 to GA-0982