THE ATTORNEY GENERAL OF TEXAS
Ken Paxton

Greg Abbott Opinions, 2002-2012

2002
GA-1 to GA-06

 

2003
GA-7 to GA-132

 

2004
GA-133 to GA-288

 

2005
GA-289 to GA-390

 

2006
GA-391 to GA-497

 

2007
GA-498 to GA-0588

 

2008
GA-589 to GA-687

 

2009
GA-688 to GA-753

 

2010
GA-754 to GA-829

 

2011
GA-830 to GA-903

 

2012
GA-904 to GA-0982